Estintour klienditeenindus
(+372) 626 6277 E-R 9.00–17.00

Vajalik info

Reisibüroo vastutuse piirid ja reisiteenuste müügi tingimused

  1. Dokumentide vastavus tellimusele
  2. Tellimuste muutmine või tühistamine
  3. Kohtade kinnitamine tagasilennule
  4. Kindlustus
  5. Reisibüroo vastutus
  6. Tarbijakaitse

1. DOKUMENTIDE VASTAVUS TELLIMUSELE

Peale reisidokumentide kättesaamist kontrollige viivitamatult, kas kõik vajalikud dokumendid on olemas ning kas kõikides dokumentides ja viisades on õiged kuupäevad, nimed ja hinnad. Kõikidest puudustest peab reisija/tellija teatama viivitamatult oma reisikonsultandile või reisibüroo vastutavale esindajale. Peale reisi algust esitatud kaebused dokumentide korrasoleku kohta rahuldatakse ainult antud hetkel olemasolevate võimaluste piires.

2. TELLIMUSTE MUUTMINE VÕI TÜHISTAMINE

Igal transpordiettevõttel, reisikorraldajal ning hotellil on oma reeglid tellimuste muutmise ja tühistamise kohta. Reisibüroo on nimetatud ettevõtete müügiagent ning jälgib nendepoolseid ettekirjutusi täpselt samades piirides, nagu teeksid ettevõtted ise otse kliendiga suheldes. Enamlevinud situatsioonid on järgmised:

2.1. LAEVAPILETI MUUTMINE VÕI TÜHISTAMINE

Tingimused vastavalt tekstile ja tingimustele laevapileti pöördel. Kuupäeva muutused on reeglina võimalikud lisatasu eest. Peale reisikuupäeva möödumist ei ole laevapiletit enam võimalik tagasi müüa, kuid mõnel juhul on seda võimalik teatud perioodi jooksul ka hiljem kasutada. Grupitellimuste puhul peab ettemaks olema sooritatud tellimuse kinnitamise hetkeks. Grupitellimuse tühistamisel alla 30 p enne väljasõitu kasseeritakse tühistamistrahv ka siis, kui piletid ei ole veel välja kirjutatud.

2.2. HOTELLITELLIMUSTE MUUTMINE VÕI TÜHISTAMINE

Kui hotellitellimus, mida Te ei kavatse kasutada, ei ole tühistatud hiljemalt hotelli saabumise päevale eelneva ööpäeva kella 12.00-ks, kasseeritakse reisijalt 100% esimese öö maksumusest. Grupitellimuse (alates 10 in) muutmine loetakse tühistamiseks, kui uued kuupäevad ei ole vahetult vanade kuupäevade läheduses või kui grupi suurus väheneb oluliselt. Kusjuures sellega kaasnevad trahvid, kui majutuse alguseni on jäänud vähem kui 30 päeva. Hotellikohtade tühistamisel eriliste sündmuste puhul (messid, konverentsid) võivad hotellide annuleerimistingimustest tuleneda trahvid juba 30-40 päeva enne majutuse algust.

2.3. PAKETIREISIDE MUUTMINE JA TÜHISTAMINE

Valmiskujul müüdavaid paketireise ei saa reeglina tühistada peale tellimuse kinnitamist ilma trahvita. Mida lähemal väljasõidupäevale toimub tühistamine, seda suurem on trahv, ning võib ulatuda kuni 100% reisi maksumusest. Enne tellimist tutvuge hoolikalt reisitingimustega kataloogi lõpus, vajaduse korral nõudke suulist või kirjalikku tõlget. Vältige nende reisikorraldajate toodete ostmist, kes ei ole oma reisitingimusi trükitud kujul avaldanud.

3. KOHTADE KINNITAMINE TAGASILENNULE

Kõik lennud väljaspool Euroopat (ning grupitellimused sõltumata sihtpunktist) kuuluvad kohustusliku kinnitamise (reconfirm) alla hiljemalt 72 tundi enne tagasilendu. Selle nõude ignoreerimise korral võib lennukompanii tühistada Teie kohad, mis algselt olid kinnitatud. Kohtade kinnitamiseks helistage (sihtpunktis viibides) antud lennukompanii lähimasse esindusse.

4. KINDLUSTUS

Teie reisi katkemise või ärajäämise, pagasi kadumise ning tervisehäirete ja/või õnnetusjuhtumite korral ei kompenseeri ei reisikorraldaja, transpordiettevõte ega reisibüroo ühtegi Teie lisakulutust. Ainus võimalus end selliste ebameeldivuste eest kaitsta, on osta koos reisi või piletitega ka reisikindlustuse poliis. Teie reisikonsultant on volitatud Teile soovitama, milline kindlustusliik Teie reisi jaoks sobiks ning milline kindlustusfirma on piisavalt usaldusväärne. Juhul, kui reisija/klient ei soovi kindlustust osta, võtab ta endale kogu materiaalse vastutuse kõikide reisiga seotud juhtumite otseste ja kaudsete tagajärgede eest. Reisibüroo poolt müüdavad teenused ei sisalda kunagi kindlustust teenuse või selle hinna osana, kui seda pole eraldi selgelt välja toodud. Reisijal ei ole õigust nõuda Reisibüroolt kompensatsiooni oma ettenägematute kulude katteks, kui nende kulude otsene ja vahetu tekitaja ning põhjustaja ei olnud Reisibüroo. See kehtib ka juhul, kui Reisibüroo ei ole eraldi pakkunud kliendile/reisijale kindlustuse ostmist muude müüdud teenuste juurde, ega selgitanud võimalikke tagajärgi kindlustuse puudumisest.

5. REISIBÜROO VASTUTUS

Reisibüroo ei ole ühegi tema poolt müüdava teenuse otsene osutaja vaid ainult volitatud edasimüüja. Seega ei ole Reisibüroo võimuses vastutada teenuste tegeliku osutaja (lennukompanii, laevafirma, hotelli, reisikorraldaja, autorendifirma jne) teenuste kvaliteedi ja kvantiteedi eest. Kui Te ei ole rahul osutatava teenusega või ei vasta teenus Teile kaasa antud dokumentidele, peate Te kõigepealt alati oma kaebuse viivitamatult esitama otse teenuse esitajale kohapeal. Reeglina lahendatakse sellisel juhul situatsioon Reisija kasuks. Kui Teie kaebusele ei reageerita või keeldutakse nõutavat teenust osutamast, peate Te hiljemalt 1 nädala jooksul peale tagasipöördumist esitama kirjaliku avalduse oma reisikonsultandile, adresseerituna Reisibüroo direktorile. Suulisi kaebusi ei ole Reisibüroo kahjuks võimeline töötlema ega edastama. Kirjalikule kaebusele peab Reisija lisama kviitungite originaalid nende otseselt põhjendatud lisakulutuste kohta, mille eest ta soovib saada kompensatsiooni Reisibüroo käest või kaudu. Rahalised nõuded, mis ei ole seotud otseste ja kviteeritud väljaminekutega (moraalne kahju, närvikulu, ajakulu jms) ei kuulu kahjuks kompenseerimisele ei Reisibüroo ega ühegi muu firma poolt.

6. TARBIJAKAITSE

Eesti Vabariigi Tarbijakaitseseadus nõuab ostja ja müüja vahelist lepingut iga müügitehingu kohta. Reisibüroo teenuseid kasutav klient/reisija on seotud järgmiste lepingutega:

6.1. TRANSPORDIPILET

…kujutab endast lepingut vedaja (transpordiettevõtte) ja reisija vahel. Lepingu tingimused on esitatud peene tekstiga pileti tagaküljel või vahelehtedel. Ostes pileti, aktsepteerib reisija automaatselt need tingimused. Reisijapoolset allkirja ei ole vaja.

6.2. KÄESOLEV DOKUMENT

…mis on vastavalt olukorrale kas pakkumine, kinnitus või arve, kujutab endast rahvusvaheliselt levinud praktika kohaselt lepingut reisibüroo ja kliendi/reisija vahel. Lepingu objektiks on kõik pöördel loetletud teenused (sh ka transpordipiletid, mis kuuluvad seega kahekordse lepingu alla). Tellimuse tarbijapoolne aktsepteerimine ja/või kinnitamine kirjalikult või suuliselt, samuti aga osalise või kogu summa tasumine reisibüroole on võrdsustatud kliendi/reisija poolse allakirjutamisega lepingule. Füüsiline allakirjutamine ei ole seejuures vajalik. Tellimuse esitamine ja/või maksmine (kumb enne toimub) tähendab seega Teiepoolset nõustumist kõikide käesoleva dokumendi mõlemal poolel esitatud tingimuste ja informatsiooniga, samuti aga kogu muu sama tellimuse kohta käiva informatsiooni või tingimustega, mida Teie reisikonsultant on Teile teatanud kas suuliselt või kirjalikult, või mida Teil oleks võimalus olnud oma reisikonsultandi käest nõuda enne tellimuse lõplikku kinnitamist.

Pakettreisi ostu-müügi leping

Alljärgnev leping sõlmitakse kliendi ja OÜ ESTINTOUR vahel kohustuslikuna paketireisi (puhkusereisi, kataloogireisi) ostmisel.

1. Lepingu pooled:
1.1. Reisiteenuse tarbija või tema volitatud esindaja: nimi: ___________________________________
isikukood: ___________________ (edaspidi Klient)

1.2. Reisiteenuse müüja: OÜ ESTINTOUR,
reg.nr. ______________, Pärnu mnt.21, Tallinn 10141 (edaspidi Estintour)

2. Poolte kokkulepped:

2.1. Klient kohustub ostma ja Estintour kohustub müüma reisiteenused, mis on loetletud arvel nr hiliseimas versioonis ja täpsustatud vastavate üksikbroneeringute väljatrükitud kinnitustel (broneerimissüsteem). Kumbki pool kohustub tasuma teisele poolele või teise poole kaudu kolmandale poolele kõik trahvid, mis kaasnevad antud kohustuse tahtliku või tahtmatu rikkumisega ning mis on kirjeldatud antud lepingu p.2.4. ja/või 2.5.

2.2. Klient kinnitab, et tal on kehtiv ja seaduslik volitus esindada kõiki oma reisitellimusse kuuluvaid reisijaid ning teostada nende nimel tellimisi, muutmisi, tühistamisi ja makseoperatsioone.

2.3. Estintour kinnitab, et tal on kehtiv ja seaduslik volitus esindada kõiki enda poolt agendimüügi korras vahendatavaid reisikorraldajaid, vedajaid (transpordifirmasid), majutusasutusi ja muid hankijaid.

2.4. Klient saab aru ja aktsepteerib kõiki tingimusi (lepingutingimused ja reisibüroo vastutuse piirid), mis on toodud p. 2.1. määratud Estintouri veebilehel, ning käsitleb neid enda jaoks siduvate kohustustena ja antud lepingu osana.

2.5. Klient saab aru ja aktsepteerib käesoleva lepingu osana kõiki (nii “üldisi” kui ka “erilisi”) reisitingimusi, mis on toodud selle reisikorraldaja pakkumiskataloogis, kelle poolt toodetud reisipakett tema tellimuses sisaldub.

2.6. Klient on teadlik, et tema reisipakett (st. reisikorraldaja poolne teenindus ja vastutus)
algab: ______________________________(koht) ja
lõpeb: ______________________________(koht).

Klient on teadlik, et jõudmine tema elukohast eelmainitud algpunkti ning eelmainitud lõpp-punktist tagasi oma elukohta on täielikult ja ainult tema enda vastutusel ja korraldada. Estintouri võimalik osalus selles protsessis piirneb pileti broneerimisega ja väljakirjutamisega sellele transpordivahendile, mida klient soovib. Ühtegi (reisikonsultandi poolt) antud soovitust või vihjet ei saa lugeda kliendi mõjutamiseks ega sekkumiseks kliendi vaba valiku protsessi, v.a. juhul, kui Estintour selle soovituse kliendile kirjalikult esitab.

2.7. Klient on teadlik, et juhul kui ta vajab sihtriigi- või transiitriigi jaoks viisat, on see täielikult tema ja vastava riigi saatkonna vaheline privaatne kokkulepe. Estintouri võimalik osalus selles protsessis piirneb mittesiduva konsultatsiooni andmisega vajaminevate dokumentide kohta ning kliendi poolt vomistatud avalduse ja saatedokumentide toimetamises Estintouri büroodest vastava riigi saatkonda ja tagasi. Klient saab aru ja aktsepteerib, et juhul kui vastava riigi saatkond mistahes põhjusel keeldub talle viisat väljastamast, või väljastab nii hilja, et klient ei jõua reisi alguse ajaks reisi alguspunkti, siis ei kanna Estintour mingit moraalset ega materiaalset vastutust tekkivate kahjude eest (sh. reisi eest makstud raha kaotamise eest).

2.8. Klient saab aru ja aktsepteerib, et reisikindlustus on vältimatu ja ainumõeldav kaitse ootamatuste vastu, mis võivad takistada reisil osalemist ning materiaalsete kulude hüvitamist. Reisikindlustus on kliendi ja kindlstusseltsi vaheline privaatne kokkulepe, kus Estintour osaleb kindlustusseltsi volitatud esindaja ja müügiagendina. Reisikindlustus ei kata kõiki riske, mis võivad klienti takistada reisil osalemast (näiteks ei kata reisikindlustus muuhulgas: viisa mittesaamisest tingitud reisimistakistust, lepingupoolte või kolmanda isiku inimlikust eksitusest tingitud reisimistakistust, paljude transpordivahendite hilinemisest või tehnilisest liiklemistakistusest tingitud reisimistakistust jne).

2.9. Käesolev leping on sõlmitud:
__________________________________
(koht, kuupäev),

kahes eksemplaris, ning ta kehtib alates allakirjutamisest kuni lepingujärgsete õigustatud rahaliste nõuete täieliku rahuldamiseni. Pooltevahelised lepinguga seotud mitteläbiräägitavad vaidlused lahendab Eesti Vabariigi kohus.

Klient (p.1.1): “Olen ülalolevad lepingupunktid läbi lugenud, aru saanud ja nõustunud”
allkiri: ______________________________

(Klient*)

Estintouri esindaja: “Olen kliendi isikusamasuse tuvastanud /passi?/juhiloa?/ järgi ning tunnistan tema omakäelist allkirja antud lepingul”.
allkiri: ________________________________

Estintouri esindaja nimi: ____________________

*) Kui kliendipoolne allakirjutamine toimub väljaspool Estintouri tegevuskohta, siis peab ülaltoodud Kliendi isiku samasust ja omakäelist allkirja alljärgnevalt kinnitama vabalt valitud, kuid hiljem identifitseeritav tunnistaja:
Tunnistaja nimi ja amet:

____________________
Tunnistaja kontakttelefon

tunnistaja allkiri: _____________________